E-TUYS TAAHHÜTNAMESİ                                                                                                                                                           .../.../.....

 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından teşvik belgesi düzenlenmesi ve teşvik belgesi ile ilgili diğer işlemlerin / 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğindeki Doğrudan Yabancı Yatırımlara ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla .......................  vergi numaralı/T.C. Kimlik numaralı ve ................... unvanlı/ad-soyadlı yatırımcının/şirketin/şubenin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ

:

02/07/2018

     

TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ

:

02/07/2025

   

İmza - Kaşe

                 

İbraz edilen Kimlik Belgesi Nüfus Cüzdanı ise, 

 

İbraz edilen Kimlik Belgesi T.C. Kimlik Kartı ise, 

                 

T.C. KİMLİK NO

:

 

 

T.C. KİMLİK NO

:

   

ADI SOYADI

:

   

ADI SOYADI

:

   

BABA ADI

:

   

BABA ADI

:

   

ANNE ADI

:

   

ANNE ADI

:

   

DOĞUM YERİ

:

   

DOĞUM TARİHİ

:

   

DOĞUM TARİHİ

:

   

CİNSİYETİ

:

   

CİNSİYETİ

:

   

SERİ NO 

:

   

NÜFUSA KAYITLI

     

SON GEÇERLİLİK

:

   

OLDUĞU İL/İLÇE

:

 

         

CİLT NO

:

 

         

AİLE SIRA NO

:

           

SIRA NO

:

           
                 

( Yatırımcıyı/Şirketi/Şubeyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad soyadı ve imzaları)

                 

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi) doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)

                 

veya

                 

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği İçişleri Bakanlığınca verilen ……. Seri nolu fotoğraflı T.C. Kimlik Kartına (veya başka belge) göre; ……… ile …….. oğlu ……… ve ……….(doğum tarihi)  doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)

                 

DAYANAK:

………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (yatırımcı/şirket/şube ismi) ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.           

 

                     (Noter Kaşesi, Noterin Adı ve İmzası)